O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

Parent Category: Nasza szkoła
Category: Psychoedukacja
Hits: 1508

W ramach wywiadówki semestralnej 5.02.2019 r. z rodzicami uczniów klas I-VII szkoły podstawowej spotkał się specjalista terapii uzależnień, dyrektor NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśnika Grzegorz Baran. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zachowania ryzykowne – rola domu w profilaktyce  uzależnień dzieci i młodzieży”. Tematyka pogadanki podyktowana była wnioskami z badań ankietowych przeprowadzonych w naszej szkole w minionym roku szkolnym.

 

Specjalista zwrócił uwagę rodziców na obniżający się wiek inicjacji alkoholowej oraz fakt, ze w naszym środowisku papierosy, tytoń bez problemu kupują już uczniowie klas V. Pozytywny jest natomiast fakt, iż w statystykach problem narkotyków, dopalaczy jest zdecydowanie zredukowany.
Wychowanie i profilaktyka w środowisku rodzinnym polega na:
 - ustaleniu norm i zasad panujących w domu,
-  rozmowach z dziećmi  na temat tego, co sądzą o alkoholu i innych używkach,
- byciu przykładem dla swojego dziecka (słowa popierać własnym postępowaniem),
- nie dawać przyzwolenia na picie piwa – to bagatelizowanie faktu, że piwo to także alkohol,
- nie godzić się na picie przez dziecko alkoholu w domu.
Nadmienić należy, iż uzyskane anonimowo od uczniów przez OTU w Kraśniku jako jednostkę przeprowadzającą badanie, informacje wskazały po raz kolejny, że inicjacja alkoholowa dzieci i młodzieży odbywa się właśnie w środowisku rodzinnym, nierzadko za pełnym przyzwoleniem rodziców. Takie uchylanie „furtki”  jest wyrażaniem akceptacji dorosłych nie tylko dla podejmowania zachowań ryzykownych przez dziecko, ale tym samym łamania przepisów prawa i mogą przyczynić się do demoralizacji tych, którzy wymagają od nas szczególnej ochrony.
Dziękujemy serdecznie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie w realizacji powyższego działania.