Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MZS w Annopolu organizuje i zapewnia różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów i Rodziców. W przypadku dzieci i młodzieży są to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, konsultacje i porady. Pomoc p-p ustalana jest przez zespoły nauczycielskie, zwykle na podstawie opinii lub orzeczenia posiadanego przez dziecko. Może być także organizowana z inicjatywy Rodzica/prawnego opiekuna. Rodzic może skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w szkole: pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą, szkolnym doradcą zawodowym. Przewidujemy także dla Państwa prelekcje i spotkania szkoleniowe.

W sprawie skierowania dziecka na badania diagnostyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej można kontaktować się z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Godziny pracy znajdą Państwo na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w szkole.

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***